Pravidlá

Všeobecné podmienky poskytovania služieb vymáhania pohľadávok:

1. DEFINÍCIE
PRÍJEMCA – osoba poskytujúca službu je Transcash.eu SA (predtým Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) so sídlom v Poľsku, Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapísaná do Registra podnikateľov, číslo vložky KRS 0000255813, IČO: 020277393, IČ DPH: PL8971714717. KLIENT – podnikateľ, ktorý uzatvoril s príjemcom zmluvu na obsluhu pohľadávok / o poskytovaní služieb vymáhania pohľadávok,uvedených v príkaze.
VPPS – tieto Všeobecné podmienky poskytovania služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb vymáhania pohľadávok, uzatvorenej medzi príjemcom a klientom.
ZMLUVA – zmluva na obsluhu pohľadávok/poskytovania služieb vymáhania pohľadávok, uzatvorená písomne medzi klientom a príjemcom na dobu neurčitú.
PRÍKAZ – výslovná dispozícia od klienta odoslaná elektronickou cestou prostredníctvom formulára nahlásenia dlžníka dostupného v komunikátore TRANS alebo na webovej stránke www.transinkasso.eu, na základe ktorého príjemca prijíma pohľadávky na vymáhanie.

2. ZMLUVA
1. Klient uzatvára s príjemcom zmluvu na dobu neurčitú.
2. Predmetom zmluvy je vykonanie činností, v dôsledku ktorých môžu byť peňažné pohľadávky klienta uhradené. Príjemca vykonáva svoje činnosti na základe výslovnej dispozície klienta, v súlade s ustanoveniami článku 4.
3. Klient a príjemca môžu zmluvu zrušiť s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca. Vo výpovednej lehote príjemca zachováva právo dokončiť vymáhanie poverených pohľadávok a právo na odmenu za vykonané služby.

3. POHĽADÁVKY
1. Pohľadávky obsluhované na základe zmluvy musia byť vymáhateľné (tzn. minimálne 10 dní po splatnosti), nesporné, nepremlčané a vzniknuté z obchodných vzťahov medzi podnikateľmi. Minimálna výška nahlásenej pohľadávky je 100,00 EURO.
2. Pohľadávky na vymáhanie sú prijímané na základe:
a) vyplneného formulára:
(I) označenie dlžníka – podnikateľa, uvedenie jeho obchodného mena, IČO, IČ DPH a čísla TransId (pokiaľ ho vlastní),
(II) označenie adresy/adries a kontaktných údajov dlžníka (telefóny, adresa, e-mail),
(III) označení dokladov, ktoré potvrdzujú existenciu pohľadávky – názov dokladu, dátum vystavenia a dátum splatnosti,
(IV) suma pohľadávky s označením: výšky istiny, prípadne riadne doložené úroky,(V) výška ďalších nákladov (pokuty, ostatné
náklady) s ich riadne doloženým vyúčtovaním.
b) odoslanie kópií dokladov, ktoré potvrdzujú existenciu pohľadávky, faxom alebo e-mailom.
3. V prípade hlásenia, kde:
(I) dlžník už začal splácať dlh,
(II) dlžník prístúpil k dohode o splátkach záväzku,
(III) bola s dlžníkom uzatvorená dohoda na splátky záväzku ale po termíne vymáhania pohľadávky a kde
(IV) príjemca predpokladá uspokojenie pohľadávky po termíne vymáhania, príjemca môže ponúknuť predĺženie termínu vymáhania a klient je povinný predĺženie učiniť.
4. Klient sa zaväzuje nepostupovať iným osobám pohľadávky uvedené v príkaze, a ďalej:
(I) informovať príjemcu o všetkých platbách, ktoré dlžník previedol na účet klienta, do 3 pracovných dní odo dňa ich zaúčtovania,
(II) priebežne informovať príjemcu o všetkých kontaktoch s dlžníkom, ktoré vykonal po postúpení pohľadávky na vymáhanie,
(III) na žiadosť príjemcu poskytovať do 3 pracovných dní príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre náležité plnenie zmluvy,
(IV) nedohadovať sa s dlžníkom ohľadne úhrady záväzku.

4. OBSLUHA POHĽADÁVOK
1. Príjemca počas vymáhania pohľadávok postupuje s náležitou starostlivosťou, v súlade so svojimi najlepšími znalosťami a podľa svojho uznania, najmä:
(I) vyzýva dlžníka k úhrade a sleduje jeho úhrady (prostredníctvom predovšetkým elektronickej pošty),
(II) kontaktuje dlžníka telefonicky (konania, dohováranie termínov splatnosti),
(III) zverejňuje dlh na zoznam dlžníkov,
2. Činnosti, uvedené v predošlom odseku, príjemca bude vykonávať po dobu 60 dní (ďalej len doba vymáhania), od prijatia príkazu na realizáciu.
3. Pokiaľ príjemca uzná, že obsluha pohľadávok uvedených v príkaze nie je možná, účelná alebo pohľadávka nie je v súlade s VPPS, môže takú pohľadávku prestať vymáhať. Príjemca potom neodkladne informuje klienta o tejto skutočnosti, popr. Ponúka ďalšie možnosti riešenia. +48 717 333 999 info.sk@transinkasso.eu
4. Zároveň si príjemca vyhradzuje právo odmietnuť alebo zastaviť vymáhanie niektorých pohľadávok, bez uvedenia dôvodu, v prípade, keď dlžník je v konkurze, má dohodu s veriteľmi, je v reštrukturalizácii.
5. Príkazca môže vziať späť príkaz bez uvedenia dôvodu. Avšak v tom prípade príjemcovi prislúcha odmena vo výške 50 % provízie, ktorá by mu prislúchala v prípade získania späť celej nahlásenej pohľadávky.
6.Príjemca môže zastaviť vymáhanie pohľadávky, pokiaľ klient porušuje ustanovenia článku 3 ods. 4.
7. Príjemca môže zastaviť vymáhanie pohľadávok nahlásených klientom, pokiaľ ten neuhradí včas odmenu pre príjemcu.
8. Príjemca nie je zodpovedný za uplynutie premlčacej lehoty nahlásenej pohľadávky.

5. ODMENA
1. Za plnenie predmetu zmluvy príjemcovi prislúcha:
a) odmena – provízia závislá od získanej sumy pohľadávky, podľa percentnej sadzby uvedenej v cenníku, dostupnom na www.transinkasso.eu (minimálne však 10 euro).
2. Provízia bude účtovaná na základe skutočne získaných pohľadávok, rátaných odo dňa prijatia hlásenia do realizácie do 30. (tridsiateho) dňa po uplynutí doby obsluhy, nezávisle na tom, či dlžník zaplatí priamo do rúk alebo na bankový účet klienta. V prípade, že pohľadávka bude zverejnená za zozname dlžníkov, provízia bude účtovaná po celú dobu zverejnenia (bez ohľadu na
30dennú lehotu po ukončení obsluhy). V prípade, že s dlžníkom bude uzatvorená dohoda, provízia bude účtovaná po celú dobu trvania dohody.
3. Príjemca má tiež nárok na plnú províziu, ktorá by mu prislúchala v prípade získania celej nahlásenej pohľadávky, pokiaľ:
(i) nahlásené pohľadávky neexistujú ani v časti ani v celku,
(ii) pohľadávka bude stornovaná v dôsledku zápočtu alebo právnych krokov podniknutých medzi klientom a dlžníkom,
4. Príjemca má tiež nárok na 50 % provízie, ktorá by mu prislúchala v prípade získania celej nahlásenej pohľadávky, pokiaľ:
(i) klient naloží s príkazom ako v článku 4 ods. 6
(ii) klient znemožní náležité plnenie činnosti v rozsahu príkazu.
5. V prípade nahlásenia pohľadávky v inej mene ako EUR, výška provízie sa stanoví na základe priemerného kurzu tej meny podľa Poľskej národnej banky platného ku dňu pred prijatím príjemcom príkazu na realizáciu.
6. Klient je povinný zaplatiť príjemcovi odmenu do 7 dní odo dňa vystavenia faktúra príjemcom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Akékoľvek spory spojené s plnením zmluvy budú riešené pred príslušným súdom, v obvode ktorého má príjemca svoje sídlo.
2. Akékoľvek otázky, ktorá zmluva ani VPPS neupravuje sa riadia predpismi poľského Občianskeho zákonníka, a v rozsahu práv a povinností klienta a príjemcu, ktoré vyplývajú z používania systému Trans sa uplatňujú ustanovenia Prílohy č. 5 – Pravidlá pre používanie databázy pohľadávok.
3. Zmeny VPPS sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke.
4. Príjemca si vyhradzuje právo a klient súhlasí s:
a) využitím intelektuálneho a priemyselného vlastníctva klienta vrátane obchodných názvov a ochranných známok pre propagačné a marketingové účely príjemcu;
b) posielaním obchodných informácií v súlade s čl.10 zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou (poľský zákon č. 96/2004 Z.z., pol. 959);
c) vystavením a odoslaním faktúr bez podpisu oprávnenej osoby a;
d) vystavením a odoslaním faktúr za poskytnuté služby v elektronickej podobe v súlade so zákonom o spotrebnej dani z 11. marca 2004 (Zbierka zákonov 2011.177.1054 vo znení neskorších predpisov).

Spôsob spracovávania osobných údajov

1. DEFINÍCIE
1. Zákon – zákon zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (101/2002 Z.z., pol. 926 v znení neskorších predpisov).
2. Vyhláška – Vyhláška Ministra vnútra zo dňa 29. apríla 2004, ktorá stanoví dokumentáciu spracovávania osobných údajov a
technické a organizačné opatrenia pre informačné systémy na spracovávanie osobných údajov (100/2004 Z.z., pol. 1024).
3. Pojem osobné údaje je v súlade s definíciou osobných údajov, stanovenou v čl. 6 zákona, podľa ktorej osobnými údajmi sú
akékoľvek informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby.4. Pojem spracovávanie osobných údajov v súlade so
zmluvou znamená vykonávanie príjemcom akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi poskytovanými klientom za účelom a podľa
pravidiel uvedených v zmluve, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prepracovanie, zmena a likvidácia.

2. SPÔSOB SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Príjemca vyhlasuje, že osobné údaje spracováva v rozsahu nevyhnutnom pre vymáhanie pohľadávok menom klienta a v súlade
so zmluvou, na základe čl. 23 zákona. Strany sa súhlasne dohodli, že príjemca spracováva poskytnuté osobné údaje výhradne za
účelom získania pohľadávok, podľa podmienok a v rozsahu stanovenom zmluvou.
2. Príjemca v rozsahu spracovávania údajov môže vykonávať tieto činnosti:
(I) overovať poskytnuté údaje,
(II) prepracovať údaje, z dôvodu ich neaktuálneho alebo nesprávneho obsahu,
(III) doplňovať údaje, nevyhnutné pre plnenie zmluvy,
(IV) využívať údaje za účelom podniknutia vôči dlžníkovi konkrétnych krokov: telefonický, písomný alebo priamy kontakt,
(V) využívať údaje za účelom kontroly, ktorí dlžníci zaplatili časť alebo celý dlh, a ktorí vôbec neuhradili svoje záväzky,
(VI) využívať údaje za účelom prípravy správ pre klienta,
(VII) využívať údaje za účelom stanovenia odmeny pre príjemcu a vystavenia príslušných účtovných dokladov,
(VIII) využívať údaje iným spôsobom, nevyhnutným pre účinné plnenie ustanovení zmluvy.
3. Klient poskytuje súhlas so sprístupnením a spracovaním poskytnutých osobných údajov na elektronických nosičoch informácií
nadriadenou osobou príjemcu – spoločnosť Logintrans Sp. z o.o. so sídlom v Poľsku, Wysoka. V tomto rozsahu príjemca je povinný
uzatvoriť osobitnú zmluvu o spracovávaní údajov.

3. POVINNOSTI PRÍJEMCU
1. Príjemca je povinný zabezpečiť stálu ochranu poskytnutých osobných údajov, prijatím primeraných technických a organizačných
opatrení, na úrovni, nie nižšej ako požadujú platné právne predpisy, najmä predpisy zákona a vyhlášky.
2. Príjemca vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje poskytnuté klientom, sú preškolené v oblasti spôsobu
spracovávania, uchovávania a ochrany osobných údajov, a v oblasti znalosti predpisov s tým spojených, za účelom zabezpečenia
maximálnej bezpečnosti spracovávania a uschovania údajov tak, aby nedošlo k ich neoprávnenému zverejneniu, prevzatí neoprávnenou
osobou alebo k ich skresleniu, zmeny či ich strate.
3. Príjemca vyhlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia vyplývajúce z čl.36-39 zákona a spĺňa požiadavky stanovené v
predpisoch, stanovených v čl. 39a zákona.

4. SPOLUPRÁCA MEDZI STRANAMI
1. Strany sa dohodli, že počas plnenia ustanovenia zmluvy budú spolu úzko spolupracovať a informovať sa vzájomne o všetkých
okoľnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jej plnenie.

5. POLITIKA SÚKROMIA
1. Osobou, ktorá zhromažďuje údaje je Transcash.eu SA (predtým Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) so sídlom v Poľsku, Wrocław,
ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapísaná v registre podnikateľov, číslo vložky KRS: 0000255813, IČ, IČ DPH: PL8971714717.
2. Pre zavedenie zmien osobných údajov poskytnutých spoločnosti Transcash.eu SA alebo pre ich vymazanie, za účelom zanechania
prijímania správ od spoločnosti, a v prípade ďalších otázok na ochranu súkromia, kontaktujte nás e-mailom: info.sk@transinkasso.
eu